ลูกจ้างชั่วคราว

นางวรกานต์ นามขาว
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร

นางสาวสุมิตรา แก่นจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน

นางสาวอัมพิกา เอี่ยมสำอางค์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นางสาวกาญจนา เถื่อนยัง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน

นางสาวชุติมา จันทร์ลอย
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

นางสาวสีนวล แตงฉ่ำ
แม่ครัว

นางสาวสุรัตน์ แตงฉ่ำ
แม่ครัว

นายจักริน อินทร์นุ่ม
พนักงานฟาร์ม

นายอิทธิ ชูพินิจ
พนักงานขับรถยนต์