ลูกจ้างประจำ

นายสังวาลย์ เถื่อนยัง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสมพงษ์ มั่นอินทร์
ช่างยนต์2

นายบุญเลิศ แป้นโพธิ์
ช่างยนต์3

นายอำนาจ นาคเมือง
พนักงานขับรถยนต์

นายสุรัตน์ สงสัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

นางประพันธ์ สินชัย
พนักงานบริการเอกสารการพิมพ์

นางทองพราว เทศธรรม
พนักงานบริการเอกสารการพิมพ์