ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางพันธิภา สอนเมือง
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ฯ

นางสาวพันธิภา สอนเมือง
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายวิโรจน์ นามขาว
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวอาภัสรา สังขวาสี
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวรสริน ช่วยการ
หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาววราภรณ์ เดชครุฑ
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์ โง่นชัย
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

นายบัญชา ก๋งพยา
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นายบัญชา ก๋งพยา
หัวหน้างานบริการและซ่อมบำรุง ฯ