ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสุณี แจ่มใส
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ฯ

นางสุณี แจ่มใส
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายวิโรจน์ นามขาว
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวจันสิมา ดีสมบูรณ์
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายนิธิศ ทิพนี
หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวสุดารัตน์ สาประเสริฐ
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวประวีณา เขียวขำ
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวประวีณา เขียวขำ
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นายบัญชา ก๋งพยา
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นายนิธิศ ทิพนี
หัวหน้างานบริการและซ่อมบำรุง ฯ

นางรัชดา ธัญญเจริญ
หัวหน้างานควบคุมภายใน