ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวทักษิณา ชมจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางราตรี มงคลนิมิตร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายวิโรจน์ นามขาว
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายมนตรี ยวงเงิน
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวพันธิภา สอนเมือง
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางเนตรนภา สุนา
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางอธิติยา ฤทธิ์ทัพ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวจันสิมา ดีสมบูรณ์
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

นายสุรพล กันจาด
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นายบัญชา ก๋งพยา
หัวหน้างานบริการและซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม