ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางพันธิภา สอนเมือง
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ฯ

นางสาวพันธิภา สอนเมือง
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายวิโรจน์ นามขาว
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวลลิตา โพธิ์หอม
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวรสริน ช่วยการ
หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวหทัยชนก ศรีษะย์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวหทัยชนก ศรีษะย์
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวประวีณา เขียวขำ
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นายบัญชา ก๋งพยา
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นายบัญชา ก๋งพยา
หัวหน้างานบริการและซ่อมบำรุง ฯ

นางรัชดา ธัญญเจริญ
หัวหน้างานควบคุมภายใน