ฝ่ายวิชาการ

นายบัญชา ก๋งพยา
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู่้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุดารัตน์ สาประเสริฐ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวอาภัสรา สังขวาสี
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวสุดารัตน์ สาประเสริฐ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาววรินทร์ทิพย์ ดีสมบูรณ์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายระพีพัฒน์ ถาวรวัฒน์
หัวหน้างานสือการเรียนการสอน

นายพิชาภพ ปรีเปรม
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพด้านพืช

นางสาวสุจิต จึงเจริญ
หัวหน้างานโครงการ อศ.กช.

นายพิชาภพ ปรีเปรม
หัวหน้างานโครงการจัดการศึกษา ทวิศึกษา

นายธานินทร์ ทรัพย์เหมือน
หัวหน้างานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวรสริน ช่วยการ
หัวหน้างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช