ฝ่ายวิชาการ

นายบัญชา ก๋งพยา
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู่้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุดารัตน์ สาประเสริฐ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายชนะกิจ แสงอรุณ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางรัชดา ธัญญเจริญ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวจันสิมา ดีสมบูรณ์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายระพีพัฒน์ ถาวรวัฒน์
หัวหน้างานสือการเรียนการสอน

นายบัญชา ก๋งพยา
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

นางสาวพันธิภา สอนเมือง
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพด้านพืช

นายชนะกิจ แสงอรุณ
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพด้านสัตว์

นางสาวสุจิต จึงเจริญ
หัวหน้างานโครงการ อศ.กช.

นางสาวพันธิภา สอนเมือง
หัวหน้างานโครงการจัดการศึกษา ทวิศึกษา

นายชนะกิจ แสงอรุณ
หัวหน้างานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวพันธิภา สอนเมือง
หัวหน้างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช