ฝ่ายวิชาการ

นายวิโรจ์ พวงอินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางอรษา ทองเด็จ
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนฯ

นายชนะกิจ แสงอรุณ
หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นายอารักษ์ มงคลนิมิตร
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสมชาย หอมจำปา
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวเสาวลักษณ์ อาจรักษา
หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุค