ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

นายวิโรจน์ พวงอินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา

นายกิตติพงษ์ จินา
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายโกสุม ธนไพบูลย์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายสมพงษ์ ทองเอี่ยม
หัวหน้างานปกครอง

นางฉลองศรี สิทธิดำรง
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายแสวง คงคารักษ์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

(คนเดิมย้าย รอคำสั่งแต่งตั้งใหม่)
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวจันสิมา ดีสมบูรณ์
หัวหน้างานกิจกรรม อกท.