ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

นายนิธิศ ทิพนี
รองผู่้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายณัฐนันท์ พุ่มทอง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวิชาญ จรบุรมณ์
หัวหน้างานกิจกรรม อกท.

นางสาวประวีณา เขียวขำ
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร


หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

นางสาวฐิติกาญจน์ รักสายสกุลทวี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายบัญชา ก๋งพยา
หัวหน้างานปกครอง

นายณัฐนันท์ พุ่มทอง
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายจิรวัฒน์ สังข์ธูป
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายวิชาญ จรบุรมณ์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายวิชาญ จรบุรมณ์
หัวหน้างานครูพี่เลี้ยงนักเรียน นักศึกษา