ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

นายนิธิศ ทิพนี
รองผู่้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายณัฐนันท์ พุ่มทอง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวิชาญ จรบุรมณ์
หัวหน้างานกิจกรรม อกท.

นายณัฐนันท์ พุ่มทอง
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวสุดารัตน์ สาประเสริฐ
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

นางสาวฐิติกาญจน์ รักสายสกุลทวี
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวิชาญ จรบุรมณ์
หัวหน้างานปกครอง

นายณัฐนันท์ พุ่มทอง
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายพิชาภพ ปรีเปรม
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางสาวลลิตา โพธิ์หอม
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/เจ้าหน้าที่สวัสดิการอาหารโครงการปฏิรูปฯ