ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

นายไพบูลย์ การสมวรรณ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู่้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา

นายไพบูลย์ การสมวรรณ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวิชาญ จรบุรมณ์
หัวหน้างานกิจกรรม อกท.

นางสาวประวีณา เขียวขำ
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายจิรวัฒน์ สังข์ธูป
หัวหน้างานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

นางสาวเสาวลักษณ์ อาจรักษา
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

นางสาวสุดารัตน์ สาประเสริฐ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายบัญชา ก๋งพยา
หัวหน้างานปกครอง

นางสาวประวีณา เขียวขำ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายจิรวัฒน์ สังข์ธูป
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายไพบูลย์ การสมวรรณ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา