ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนิธิศ ทิพนี
รองผู้อำนวยการฝายบริหารทรัพยากร

นางกนก การสมวรรณ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุจิต จึงเจริญ
หัวหน้างานบุคลากร

นางวรนุช ทองเอี่ยม
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวจันสิมา ดีสมบูรณ์
หัวหน้างานบัญชี

นายจิรวัฒน์ สังข์ธูป
หัวหน้างานพัสดุ

นายธานินทร์ ทรัพย์เหมือน
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายระพีพัฒน์ ถาวรวัฒน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวประวีณา เขียวขำ
หัวหน้างานทะเบียน