ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวทักษิณา ชมจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุระพันธ์ โป๊ะบุญชื่น
ครู คศ.2

นางกนก การสมวรรณ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางวรนุช ทองเอี่ยม
หัวหน้างานการเงิน

นางมาเรียม หอมจำปา
หัวหน้างานบัญชี

นางสาวเนตรนภา สุนา
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวเพชรา เลิศศรี
หัวหน้างานทะเบียน

นายสมพงษ์ ทองเด็จ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายไพบูลย์ การสมวรรณ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวอัมพิกา เอี่ยมสำอางค์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ