ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายนิธิศ ทิพนี
รองผู้อำนวยการฝายบริหารทรัพยากร

นางรัชดา ธัญญเจริญ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุจิต จึงเจริญ
หัวหน้างานบุคลากร

นางวรนุช ทองเอี่ยม
หัวหน้างานการเงิน

นางสาววรินทร์ทิพย์ ดีสมบูรณ์
หัวหน้างานบัญชี

นายจิรวัฒน์ สังข์ธูป
หัวหน้างานพัสดุ

นายธานินทร์ ทรัพย์เหมือน
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายระพีพัฒน์ ถาวรวัฒน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวประวีณา เขียวขำ
หัวหน้างานทะเบียน

นางกนก การสมวรรณ
ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

นางรัชดา ธัญญเจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวสุดารัตน์ สาประเสริฐ
เจ้าหน้าที่งานประชามสัมพันธ์

นางสาวหทัยชนก ศรีษะย์
ผู้ช่วยงานทะเบียน

นางสาววรกานต์ กลั่นคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสารการพิมพ์

นางสาววรกานต์ กลั่นคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคลากร

นางสาวสุมิตรา โพธิ์ตะเภา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน

นางสาวอัมพิกา เอี่ยมสำอางค์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นางสาวกาญจนา เถื่อนยัง
เจ้าหน้าหที่ธุรการฝ่ายบริหารัพยากร

นางสาวกาญจนา เพื่อนยัง
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน