คณะผู้บริหาร

นางวันทนา โพธิ์รัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิธิศ ทิพนี
รองผู้อำนวยการฝายบริหารทรัพยากร

นายบัญชา ก๋งพยา
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสุณี แจ่มใส
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู่้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายไพบูลย์ การสมวรรณ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา