คณะผู้บริหาร

นางวันทนา โพธิ์รัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวันทนา โพธิ์รัง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝายบริหารทรัพยากร

นายบัญชา ก๋งพยา
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวพันธิภา สอนเมือง
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู่้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายชนะกิจ แสงอรุณ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา