คณะผู้บริหาร

นายองอาจ อ่ำพุธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิโรจ์ พวงอินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนาการศึกษา

นางสาวทักษิณา ชมจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ