ฝ่ายบริหาร

นางวันทนา โพธิ์รัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิธิศ ทิพนี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบัญชา ก๋งพยา
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสุณี แจ่มใส่
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่่วมมือ

นายไพบูลย์ การสมวรรณ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา