ฝ่ายบริหาร

นางวันทนา โพธิ์รัง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวันทนา โพธิ์รัง
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบัญชา ก๋งพยา
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวพันธิภา สอนเมือง
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่่วมมือ

นายชนะกิจ แสงอรุณ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา