ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : 1. นายจำนงค์ โกสุวินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2522-2523
ชื่อ-นามสกุล : 2. นายประสาทศักดิ์ เกษตรพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2523-2530
ชื่อ-นามสกุล : 3. นายอุดมเดช คณะบุรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2530-2531
ชื่อ-นามสกุล : 4. นายกลธี ขยันการนาวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2531-2533
ชื่อ-นามสกุล : 5. สมควร ผึ่งผาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2533-2537
ชื่อ-นามสกุล : 6. นายนพรัตน์ จำลองพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2537-2542
ชื่อ-นามสกุล : 7. นายประยูร โพธิ์งาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2542-2545
ชื่อ-นามสกุล : 8. นายวรศิลป์ สุรียะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2545-2546
ชื่อ-นามสกุล : 9. นายสมควร ผึ่งผาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2546-2550
ชื่อ-นามสกุล : 10. นายทรงชัย ร่มโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2550-2552
ชื่อ-นามสกุล : 11. นายประเวศ วรางกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2552-2553
ชื่อ-นามสกุล : 12. นายวันชัย จารุพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2553-2554
ชื่อ-นามสกุล : 13. นายธวัชชัย พันธ์นิกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : 14. นายศักดิ์สิทธิ์ แสงกลับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2555-2556
ชื่อ-นามสกุล : 15. นายถาวร ทิพวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2556-2559
ชื่อ-นามสกุล : 16. นางเยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2559-2560
ชื่อ-นามสกุล : 17. นายองอาจ อ่ำพุธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2560 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : 18. นายรุ่งโรจน์ อาริยะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2562 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : 19. นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2563 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : 20. นางวันทนา โพธิ์รัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2565 - จนถึงปัจจุบัน