ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งวิทยาลัยฯ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Good Bye Seniors Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 695.64 KB 10
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 21
คำสั่ง แต่งตั้งมองหมายหน้าที่ออกแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 28
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดอบรมความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 997.1 KB 33
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 51
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมและตัดสินกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 64
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 86
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการงาน อกท. ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1001.94 KB 151
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 152
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีเปิดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 168
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.93 KB 160
คำสั่่ง มอบหมายหน้าที่ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 169
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐวิธี และวันสำคัญต่างๆ ภายในจังหวัดชัยนาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 336.02 KB 160