แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
นางสาวรสริน ช่วงการ
นาสาวรสริน   ช่วงการ
ครูประจำแผนกวิชาเกษตรศาสตร์
นางสาวหทัยชนก ศรีษะย์
นางสาวหท้ยชนก  ศรีษะย์
ครูประจำแผนกวิชาเกษตรศาสตร์