แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นางอัชรียา   ยังแหยม

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

ครู คศ.3

นายโกสุม  ธนะไพบูลย์

ครู คศ.3

รองหัวหน้าแผนกช่างกลเกษตร

นายสมพงษ์  ทองเอี่ยม

ครู คศ.2