แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
นายสมพงษ์ ทองเอี่ยม

นายสมพงษ์   ทองเอี่ยม
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

แผนกวิชาเกษตรศาสตร์

นายจิรวัฒน์   สังข์ธูป
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ