แผนกวิชาอุตสาหกรรม

นางอธิติยา   ฤทธิ์ทัพ

ครู คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางระวีวรรณ   ผ่องเวหา

ครู คศ.2