แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
นายวิโรจน์ นามขาว

นายวิโรจน์   นามขาว
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวรัตนาภรณ์ โง่นชัย

นางสาวรัตนาภรณ์   โง่นชัย
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาววรินทร์ทิพย์ ดีสมบูรณ์

นางสาวจันสิมา   ดีสมบูรณ์
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ