แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
นายวิโรจน์ นามขาว

นายวิโรจน์   นามขาว
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวจันสิมา ดีสมบูรณ์

นางสาวจันสิมา   ดีสมบูรณ์
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสุณี   แจ่มใส
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ