แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
นายวิโรจน์ นามขาว

นายวิโรจน์   นามขาว
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวจันสิมา ดีสมบูรณ์

นางสาวจันสิมา   ดีสมบูรณ์
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสุณี แจ่มใส

นางสุณี   แจ่มใส
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ