แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
นายวิโรจน์ นามขาว

นายวิโรจน์   นามขาว
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาววรินทร์ทิพย์ ดีสมบูรณ์

นางสาวจันสิมา   ดีสมบูรณ์
ครูประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ