แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางราตรี   มงคลนิมิตร

ครู  คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นายวิโรจน์   นามขาว

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู

รองหัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวจันสิมา  ดีสมบูรณ์

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู

นางสาวศกุลตลา   ช่างประดับ

ครูจ้างสอน