แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวประวีณา เขียวขำ

นางสาวประวีณา   เขียวขำ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุดารัตน์ สาประเสริฐ

นางสาวสุดารัตน์   สาประเสริฐ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวชุติมา จันทร์ลอย

นางสาวชุติมา   จันทร์ลอย
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์