แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวเสาวลักษณ์ อาจรักษา

นางสาวเสาวลักษณ์   อาจรักษา
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุดารัตน์ สาประเสริฐ

นางสาวสุดารัตน์   สาประเสริฐ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวประวีณา   เขียวขำ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวมีนา   สังข์สุด
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์