แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวเนตรนภา   สุนา

ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางวรรณนฤมล   โป๊ะบุญชื่น

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู

นางสาวเสาวลักษณ์   อาจรักษา

พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู

นายกิตติพงษ์  จินา

ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรา   เลิศศรี

ครูผู้ช่วย