แผนกวิชาสัตวศาสาตร์
นายชนะกิจ แสงอรุณ

นายชนะกิจ   แสงอรุณ

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายบัญชา ก๋งพยา

นายบัญชา   ก๋งพยา

ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายณัฐนันท์ พุ่มทอง
นายณัฐนันท์  พุ่มทอง
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
นายระพีพัฒน์ ถาวรรัฒน์
นายระพีพัฒน์   ถาวรรัฒน์
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
นายวิชาญ จรบุรมณ์
นายวิชาญ   จรบุรมณ์
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์