แผนกวิชาสัตวศาสาตร์
นายชนะกิจ แสงอรุณ

นายชนะกิจ   แสงอรุณ

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายไพบูลย์ การสมวรรณ

นายไพบูลย์   การสมวรรณ

ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายบัญชา ก๋งพยา

นายบัญชา   ก๋งพยา

ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์

แผนกวิชาสัตวศาสาตร์
นายระพีพัฒน์   ถาวรรัฒน์
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสาตร์
นายวิชาญ   จรบุรมณ์
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์