แผนกวิชาสัตวศาสาตร์

นายฉัตรชัย   ชัยมงคล

ครู คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสุระพันธุ์   โป๊ะบุญชื่น

ครู คศ.2

รองหัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายไพบูลย์   การสมวรรณ

ครู คศ.3

นายชนะกิจ   แสงอรุณ

ครู คศ.2

นายแสวง   คงคารักษ์

ครู คศ.2

นายบัญชา   ก๋งพยา

ครู คศ.2

นายอารักษ์   มงคลนิมิตร

ครู คศ.2