แผนกวิชาสัตวศาสาตร์
นายชนะกิจ แสงอรุณ

นายชนะกิจ   แสงอรุณ

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายไพบูลย์ การสมวรรณ

นายไพบูลย์   การสมวรรณ

ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายบัญชา ก๋งพยา

นายบัญชา   ก๋งพยา

ประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายณัฐนันท์ พุ่มทอง
นายณัฐนันท์  พุ่มทอง
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
นายระพีพัฒน์ ถาวรรัฒน์
นายระพีพัฒน์   ถาวรรัฒน์
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
นายวิชาญ จรบุรมณ์
นายวิชาญ   จรบุรมณ์
ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์