แผนกวิชาพืชศาสตร์
นายพิชาภพ ปรีเปรม
นายพิชาภพ   ปรีเปรม
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
นางสาวพันธิภา สอนเมือง

นางสาวพันธิภา   สอบเมือง
ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวสุจิต จึงเจริญ
นางสาวสุจิต   จึงเจริญ
ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
นายธานินทร์ ทรัพย์เหมือน
นายธานินทร์   ทรัพย์เหมือน
ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
นางสาวธิติกาญจน์ รักสายสกุลทวี
นางสาวธิติกาญจน์   รักสายสกุลทวี
ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์