แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาพืชศาสตร์
นางสาวพันธิภา   สอนเมือง
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาพืชศาสตร์
นายธานินทร์   ทรัพย์เหมือน
ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาพืชศาสตร์
นางสาวธิติกาญจน์   รักสายสกุลทวี
ครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์