แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวพันธิภา   สอนเมือง

ครู คศ.2 

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสมพงษ์  ทองเด็จ
ตำแหน่ง ครู คศ.3

 นายสุรพล  กันจาด
ตำแหน่ง ครู คศ.2
รองหัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายประยุทธ  จูชัง

ครู คศ.3


นางฉลองศรี   สิทธิดำรง

ครู คศ.3

นางอรษา   ทองเด็จ

ครู คศ.3

นายจรัญ   เกตุสาลี

ครู คศ.3

นายวีรวุธ   ศรีคงดวง

ครู คศ.2

นายมนตรี   ยวงเงิน

ครู  คศ.3

นายสมชาย   หอมจำปา

ครู คศ.2