วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
กยศ.
- สอบราคาจ้างชุดปรับปรุงระบบปะปา
- สอบราคาจ้างชุดปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงานฟาร์ม
- สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม
- สอบราคาจ้างชุดปรับปรุงห้องน้ำ โทรทัศน์ครู
- สอบราคาซื้อเครื่องทุ่นแรงการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ (รถฟาร์มแทรคเตอร์)
- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2558
- ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
- สอบราคาซื้ออาหารสัตว์ ครั้งที่ 1
- สอบราคาซื้ออาหารสัตว์ ครั้งที่ 2
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
Map
แผนกวิชา
บริหารธุรกิจ
งานบริการนักเรียน
ผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา
แบบฟอร์มงานทะเบียน - เอกสารการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
อาชีวศึกษาจังหวัด
- ใบสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.
- ใบสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวส.
- ฟอร์มแผนการสอน 1/56
- คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
- แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
Link หน่วยงาน
- โปรแกรมตัดเกรด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
- โปรแกรม STD 2011 พร้อมคู่มือการใช้งาน
เกี่ยวกับงาน อกท.ระดับภาค ครั้งที่ 34
สูจิบัตร
สำนักพัฒนาสมรรถนะคร
ูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รวมทักษะสาขาบริหารธุรกิจ อกท.ภาคกลาง ครั้งที่ 34
สรุปผลการแข่งขันทุกทักษะ งาน อกท.ภาคกลาง 34‏
ผลงานวิจัย
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท - รายงานวิจัยการออกกลางคันของนักเรียนของวิทยาลัยเกษตรฯชัยนาท
wichakan
ดาวน์โหลดข้อมูลพื้นฐาน(POC)2554
ข้อมูลสถานศึกษา
สรีรของพืช
เอกสารประกอบการสอน วิชา สรีรวิทยาของพืช
โดย นางฉลองศรี สิทธิดำรง : แผนกวิชา พืชศาสตร์
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งาน
วิจัยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 1
เอกสารประกอบการสอน วิชา วิทยาศาสตร์ 1
โดย นายสุรศักดิ์ สุวรรณโภคัย : แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล
เอกสารประกอบการสอน "ไม้ดอกไม้ประดับ"
โดย นายสมพงษ์ ทองเด็จ : แผนกวิชา พืชศาสตร์
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 55
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 54
เอกสารประกอบการสอน "หลักการเลี้ยงสัตว์"
โดย นายไพบูรย์ การสมวรรณ : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
สรุปแผนปฏิบัติงาน 53
สรุปแผนปฏิบัติงาน 54
สรุปแผนปฏิบัติงาน 55
ผลการพัฒนาและใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องธุรกิจการผลิตเชื้อเห็ดฟางรายวิชาการผลิตเห็ด (2105-2501) ปวช.
โดย นายชูชาติ สุขเกษม : แผนกวิชาพืชศาสตร์
เทคโนโลยีการปลูกไม้ขุดล้อมเพื่อการค้า (ฉบับย่อ)
[บทที่ 1] [บทที่ 2] [บทที่ 3] [บทที่ 4] [บทที่ 5][บทที่ 6]
โดย นายมนต์ไชย ยวงเงิน : แผนกวิชาพืชศาสตร์
23-Nov-2014 4:39 PM
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
134 หมู่ 3 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทรศัพท์ 0-5644-7395 โทรสาร 0-5643-1512
email : ktchainat@hotmail.com
webmaster : virojn_nam@hotmail.com