วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หน้าหลัก
5 ธันวา มหาราช กยศ.
โทรทัศน์ครู
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
Map
แผนกวิชา
ข่าวประชาสัมพันธ์
- สอบราคาจ้างชุดปรับปรุงระบบปะปา
บริหารธุรกิจ - สอบราคาจ้างชุดปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงานฟาร์ม
งานบริการนักเรียน
- สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม
ผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา - สอบราคาจ้างชุดปรับปรุงห้องน้ำ
แบบฟอร์มงานทะเบียน - สอบราคาซื้อเครื่องทุ่นแรงการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ (รถฟาร์มแทรคเตอร์)
อาชีวศึกษาจังหวัด
- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2558
- เอกสารการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
Link หน่วยงาน
- ใบสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.
- ใบสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวส.
- ฟอร์มแผนการสอน 1/56
- คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
สำนักพัฒนาสมรรถนะคร
ูและบุคลากรอาชีวศึกษา
- แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- โปรแกรมตัดเกรด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
- โปรแกรม STD 2011 พร้อมคู่มือการใช้งาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท
ผลงานวิจัย
ดาวน์โหลดข้อมูลพื้นฐาน(POC)2554
- รายงานวิจัยการออกกลางคันของนักเรียนของวิทยาลัยเกษตรฯชัยนาท
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลทุนการศึกษา
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ. wichakan
ข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งาน
วิจัยโครงงาน
สรีรของพืช
เอกสารประกอบการสอน วิชา สรีรวิทยาของพืช
โดย นางฉลองศรี สิทธิดำรง : แผนกวิชา พืชศาสตร์
เผยแพร่ข้อมูล
วิทยาศาสตร์ 1
เอกสารประกอบการสอน วิชา วิทยาศาสตร์ 1
โดย นายสุรศักดิ์ สุวรรณโภคัย : แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 55
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 54
เอกสารประกอบการสอน "ไม้ดอกไม้ประดับ"
โดย นายสมพงษ์ ทองเด็จ : แผนกวิชา พืชศาสตร์
สรุปแผนปฏิบัติงาน 53
สรุปแผนปฏิบัติงาน 54
สรุปแผนปฏิบัติงาน 55
เอกสารประกอบการสอน "หลักการเลี้ยงสัตว์"
โดย นายไพบูรย์ การสมวรรณ : แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ผลการพัฒนาและใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องธุรกิจการผลิตเชื้อเห็ดฟางรายวิชาการผลิตเห็ด (2105-2501) ปวช.
โดย นายชูชาติ สุขเกษม : แผนกวิชาพืชศาสตร์
เทคโนโลยีการปลูกไม้ขุดล้อมเพื่อการค้า (ฉบับย่อ)
[บทที่ 1] [บทที่ 2] [บทที่ 3] [บทที่ 4] [บทที่ 5][บทที่ 6]
โดย นายมนต์ไชย ยวงเงิน : แผนกวิชาพืชศาสตร์
06-Dec-2014 9:24 AM
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website counter
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
134 หมู่ 3 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170
โทรศัพท์ 0-5644-7395 โทรสาร 0-5643-1512
email : ktchainat@hotmail.com
webmaster : virojn_nam@hotmail.com